U kuntbij AanpakPesten terecht voor het verbeteren van het groepsklimaat en het voorkomen en aanpakken van pesten. Meestal kiezen scholen voor de volgende vormen:

Project Omgaan met Elkaar
Kinderen in een onveilige groep hebben wat te leren. Er is meestal een evenwicht ontstaan tussen verschillende subgroepen, zoals meelopers, buitenstaanders, et cetera. Om iedereen de kans te geven om te leren, zorgen we voor een veilige groep en splitsen we de groep in twee subgroepen.

Deze twee groepen krijgen een programma van 8 keer een uur met tussendoor opdrachten die in de gehele klas door de leerkracht worden begeleid. Door opdrachten en spellen leren de deelnemers spelenderwijs beter omgaan met elkaar. Dit project is bedoeld voor groepen 5 t/m 8 van de basisschool en het eerste en tweede leerjaar van het voortgezet onderwijs.

Sta Sterk op School
Uit onderzoek blijkt dat een groot deel van een groep uit de zogenaamde ‘buitenstaanders’ bestaat. Dit is de groep die zich onttrekt aan de situatie wanneer er wordt gepest. Een deel van deze groep lijdt zelf onder het pesten. Zij willen niet dat het gebeurt, maar voelen zich niet bij machte er iets aan te veranderen. Het ontbreekt hun aan vaardigheid om zich in de groep verdedigend op te stellen als pesten plaatsvindt.

In Sta Sterk op School aan een subgroep van buitenstaanders (en evt. slachtoffers) leren zij opkomen voor zichzelf en een ander. In 2013-2104 onderzoekt de Vrije Universiteit Amsterdam deze vorm. De eerste resultaten zijn positief.

Studiedag(deel) voor beroepskrachten
Veel leerkrachten, docenten en mentoren willen graag meer doen om pesten te voorkomen en aan te pakken, maar het ontbreekt hen soms aan voldoende kennis en vaardigheid. Op een studiedag kan up-to-date informatie worden verkregen over
– het opbouwen en onderhouden van een positief groepsklimaat,
– het signaleren van pesten,
– het voorkomen en aanpakken van pesten,
– effectieve anti-pestprogramma’s.
In overleg met de school wordt een programma op maat samengesteld.

Ouderavond
Ouders zijn een belangrijke bondgenoot van de school bij het voorkomen en bestrijden van pesten. Daarom is het goed om hen te betrekken. Dat kan heel goed door een ouderavond over (voorkomen van)pesten, omgaan met elkaar en samenwerking school-ouders. In overleg met de school wordt het programma samengesteld.

Anti-pestbeleid
Scholen worden waarschijnlijk vanaf 2015 geconfronteerd met een wettelijke verplichting om pesten aan te pakken. Dan gaat het om het zoveel mogelijk voorkomen ervan, maar ook om duidelijkheid hoe te handelen als er gepest wordt. Wat moet een school regelen en hoe? Wat is de actuele stand van zaken wat betreft kennis over dit probleem en anti-pestprogramma’s? Aanpak Pesten biedt ondersteuning bij het formuleren en implementeren van dit beleid.